จัดกลุ่ม/เลิกจัดกลุ่มแถว/คอลัมน์ในชีต

จัดกลุ่ม/ยกเลิกการจัดกลุ่มแถว/คอลัมน์ในชีต Android

จัดกลุ่มแถว/คอลัมน์ :

1. เปิดไฟล์ ชีต และแตะที่ แท็บแบบเลื่อนลง
2. สลับไปที่ แท็บข้อมูล
3. หลังจากที่คุณเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดกลุ่มแล้ว ให้แตะ จัดกลุ่ม .

4. เลือกระหว่าง แถว หรือ คอลัมน์ .

หากต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม :

1. แตะ ยกเลิกการจัดกลุ่ม

2. เลือกระหว่าง แถว , คอลัมน์ หรือตัวเลือก ล้างโครงร่าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น